Vnitřní oznamovací systém

INFORMACE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (whistleblowing)

 

PL Šternberk má zavedený vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v pl.zn., který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

 

1. Cíl ochrany oznamovatelů 

Cílem ochrany oznamovatelů je poskytnout právní ochranu fyzickým osobám (oznamovatelům), které informují o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis a o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním.


 

2. Kdo může podat oznámení, ochrana oznamovatele

Oznamovatel je osoba, která u PL Šternberk vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů nebo osoba, která byla nebo je v souvislosti výkonem práce nebo jiné výdělečné činnosti v kontaktu s PL Šternberk. PL Šternberk nepřijímá oznámení od externích subjektů, nesplňujících podmínky uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v pl.zn.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podané oznámení popisuje reálné skutečnosti, a proto má oznamovatel reálný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou úplné a pravdivé.

Podání vědomě nepravdivého oznámení právní předpisy zakazují a může být podle zákona postihováno.

Přijímání a vyřizování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému je nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S totožností oznamovatele a s obsahem oznámení má proto právo se seznámit se pouze osoba příslušná níže uvedená, která je vázána povinností mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu oznámení jak v průběhu šetření oznámení, tak i po skončení svého pracovního poměru. Totožnost oznamovatele lze další osobě sdělit pouze na základě písemného souhlasu oznamovatele, ledaže jde o informace v oznámení, které je příslušná osoba povinna sdělit orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů a i v tomto případě o tom musí oznamovatele předem vyrozumět a umožnit mu, aby se k poskytnutí informací z oznámení vyjádřil. Ochrana oznamovatele zahrnuje také zákaz uplatnění tzv. odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším osobám včetně hrozby odvetných opatření (např. rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru).


 

PL Šternberk zpracovává osobní údaje oznamovatele a dalších dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny z důvodu splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve souladu se čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Všechny informace, včetně osobních údajů oznamovatele a dalších dotčených osob, jsou zpracovávány výhradně odděleně od ostatních informací a jsou určeny pouze pro příslušnou osobu v rámci evidence oznámení a vyřízení oznámení. Doba uchování osobních údajů činí minimálně 5 let od data přijetí oznámení, poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Účelem zpracování osobních údajů je prošetření oznámení podané oznamovatelem.

 

3. Náležitosti oznámení a jaké jednání se oznamuje

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Dále oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání. Není vyloučena možnost podat oznámení zcela anonymně. Na anonymně podaná oznámení se však nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů. Pokud dodatečně vyjde najevo totožnost oznamovatele, uplatní se vůči němu všechna relevantní ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů.

Prostřednictvím oznamovacího systému se přijímají oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž v PL Šternberk došlo nebo má dojít a které:

 1. má znaky trestného činu,

 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,

 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v následující oblasti:

  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

  2. daně z příjmů právnických osob,

  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

  4. ochrany spotřebitele,

  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

  7. ochrany životního prostředí,

  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo

  14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


 

4. Forma podání oznámení

Oznámení lze podat:

 1. písemně

  1. zasláním poštou na doručovací adresu: Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 Šternberk (do vlastních rukou osoby pověřené přijímáním oznámení a označením „neotevírat“)

  2. e-mailem: oznameni@plstbk.cz

 2. ústně

  1. telefonicky: +420 585085402 Z rozhovoru bude učiněn písemný záznam

  2. formou osobní schůzky po předchozí telefonické domluvě. Ze schůzky bude učiněn písemný záznam. Termín bude stanoven do 14 dnů od požádání.

 3. také u Ministerstva spravedlnosti ČR. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz/


 

5. Příslušná osoba  

Osobou pověřenou přijímáním a šetřením oznámení je paní bc. Petra Kubíčková. Níže uvedená e-mailová adresa a telefonní číslo jsou jejími kontaktními údaji.


 

6. Vyřízení oznámení 

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Pokud se nejedná oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, příslušná osoba o tomto bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení musí příslušná osoba posoudit důvodnost oznámení a písemně o tom vyrozumět oznamovatele. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Je-li oznámení shledáno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne opatření k předejití a nápravě protiprávního stavu.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

O přijatém opatření zaměstnavatel vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Za den přijetí oznámení se považuje:

- den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě (podací razítko na obálce doručené poštou),

- datum vyjmutí ze schránky důvěry,

- datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu adresovaného na uvedenou adresu oznameni@plstbk.cz u oznámení formou e-mailu,

- datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou u ústního, příp. telefonického podání oznámení.

Otevření hlavního vjezdu

Od neděle 3.12. od 18 hodin bude opět otevřený hlavní vjezd do PL Šternberk.

Uzavření hlavního vjezdu

Od 6.11. do odvolání je z důvodu rekonstrukce uzavřen hlavní vjezdu do PL Šternberk. Po dobu uzavírky se bude pro vjezd do areálu využívat zadní brána.

Vstup do léčebny hlavním vchodem je umožněn jen pro pěší.

Toggle menu