Informace o zpracování osobních údajů pro pacienty

 

1. Účel informace

Psychiatrická léčebna Šternberk, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), je povinna informovat pacienty (kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů) o zpracování jejich osobních údajů v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“).

 

Tato informace navazuje na obecnou informaci o zpracování osobních údajů, kterou najdete v hlavním panelu pod názvem „léčebna“ a odkaz „GDPR-léčebna“.

 

Dodržování ochrany osobních údajů je povinností stanovenou zákonem, jež vyplývá ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z Nařízení GDPR.

 

Základní informace o Nařízení GDPR naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-nbsp-narizeni/ds-3938/p1=3938

 

2. Správce osobních údajů:

PL Šternberk je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem poskytujícím zdravotní služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 1848/173

785 01 Šternberk

IČ: 00843954

telefon: +420 585 085 111

fax:+420 585 012 879

e-mail: info@plstbk.cz

datová schránka: p8hz5v8

 

Statutární zástupce správce:

MUDr. Hana Kučerová

Ředitelka Psychiatrické léčebny Šternberk

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Specialis s.r.o., advokátní kancelář

IČO: 097 49 632

sídlem    Palackého 151/10, 796 01 Prostějov

JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.

tel.: +420 582 335 622

E-mail: osobniudaje@plstbk.cz,  kancelar@specialis.cz

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 

4. Kategorie subjektů údajů

- pacienti

 

5. Osobní údaje

a) Adresní, kontaktní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, věk, rodné číslo (číslo pojištěnce), titul, pohlaví, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), bydliště, telefonní číslo)

b) Popisné údaje (pracovní pozice příp. vzdělání, počet dětí, zdravotní pojišťovna, číslo OP, číslo pasu apod.)

c) Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.)

d)  Zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu (lékařská anamnéza, ošetřovatelská anamnéza, sociální anamnéza, číslo diagnózy, ochranná léčba, svéprávnost, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci FO, biometrické údaje (podpis), poskytované zdravotní péči v souladu s poskytováním zdravotní péče zejm. v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách)

Osobní údaje se zpracovávají v listinné podobě tj. vedení zdravotnické dokumentace a i elektronické podobě tj. IS HIPPO.

 

6. Účel pro zpracování osobních údajů

PL Šternberk řadí mezi základní účely pro zpracování osobních údajů zejména:

a) poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče a nezbytně souvisejících podpůrných činností,

b) vedení zákonem předepsané dokumentace a výkaznictví hrazených zdravotních služeb, nehrazených zdravotních služeb.

  

7. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

a) Plnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR, jež jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, zejm.:

- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),

- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

- vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,

- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

b) Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR, např. pro použití záznamu fotografie či audiovizuálního, byl-li udělen.

c) Nezbytnost zpracování osobních údajů vyplývá z čl. 9 odst. 2 písm. h), písm. i) Nařízení GDPR, tedy „zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v odstavci 4“ (čl. 9 odst. 4 Nařízení: „Členské státy mohou zachovat nebo zavést další podmínky, včetně omezení, pokud jde o zpracování genetických údajů, biometrických údajů či údajů o zdravotním stavu“), „zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu údajů, zejména služebního tajemství“

 

8.     Předávání osobních údajů – příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů pacienta, které jsou zpracovávány z titulu splnění zákonné povinnosti v souladu s právními předpisy, mohou být poskytovatel zdravotních služeb, mj. zaměstnanci PL Šternberk se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, poskytovatel zdravotních služeb navazujících a další poskytovatelé zdravotních služeb (např. praktický lékař, ambulantní specialista, ostatní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči, laboratoře apod.), orgány veřejné moci, osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace v souladu s ust. § 31-33, § 65 zákona č. 372/2011 Sb., samozřejmě pacient, dále zákonný zástupce, opatrovník pacienta, osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, pěstoun nebo jiná pečující osoba, dále ÚZIS, SÚKL, ČSSZ, krajské úřady, MZČR, Národní zdravotní registry, apod., státní orgány - Policie ČR, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány sociálního zabezpečení, Úřady práce, obecní úřady, poskytovatelé sociálních služeb mj. k zajištění návaznosti dalších sociálních služeb a zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, Česká pošta, s.p., školy, výchovné a diagnostické ústavy, dětské domovy, pohřební služba, zaměstnavatel pacienta a další subjekty na základě jiných právních předpisů, subjekty, které správci poskytují služby a se kterými je uzavřena příslušná smlouva o zpracování osobních údajů.

 

9. Předávání osobních údajů do zahraničí

Pouze při zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb v rámci Evropské unie.

 

10.  Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou v souladu s právními předpisy, tj. zejm. v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, dále Spisovým a skartačním řádem PL Šternberk. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou uschovávány v souladu se Souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje jsou součástí zdravotnické dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v ustanovení § 53 - 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

 

11. Práva subjektu údajů

Subjektu údajů má právo být informován o možnosti uplatnit svá práva vůči správci. Pokud subjekt údajů tato práva vůči PL Šternberk uplatní, je PL Šternberk povinna subjektem údajů uplatněná práva realizovat.

Práva subjektů údajů jsou následující:

a) Právo na přístup k osobním údajům. (čl. 15 Nařízení GDPR)

b) Právo na opravu. (čl. 16 Nařízení GDPR)

c) Právo na omezení zpracování. (čl. 18 Nařízení GDPR)

d) Právo podat stížnost u ÚOOÚ. (čl. 77 Nařízení GDPR)

e) Máte právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení GDPR) proti zpracování osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci.

Následující právo týkající se ochrany osobních údajů pacienta je omezeno zákonem: Právo na výmaz osobních údajů. Toto právo pacienta je omezeno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Osobní údaje nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz pacient uplatní.

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na pacienta nevztahuje: Právo na přenositelnost údajů. Osobní údaje pacienta léčebna nezpracovává na základě souhlasu pacienta s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování neprobíhá pouze automatizovaně.

12.   Důvod poskytnutí osobních údajů

Skutečnost, že jsou poskytovány osobní údaje pacienta, je zákonným požadavkem PL Šternberk vyplývajícím ze zákona o zdravotních službách, pacient má povinnost osobní údaje poskytnout, čemuž odpovídá právo PL Šternberk osobní údaje požadovat. Neposkytnutí osobních údajů pacientem ohrožuje poskytnutí zdravotní služby, nemožnost poskytnout zdravotní službu a vznik hrozby poškození života či zdraví pacienta (ustanovení § 41 odst. 1 písm. d) zákona o zdravotních službách). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (ustanovení § 41 odst. 2 zákona o zdravotních službách).

 

13. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování o osobních údajích ani profilování.

14. Nařízení GDPR a další práva pacienta

 Výše uvedenými právy nejsou dotčena práva subjektu údajů, tj. pacienta v souvislosti se zákonem o zdravotních službách apod., např. právo na informace a právo nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Dovolujeme si vás upozornit na vypsání akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přílohách, případně se informujte na následujících kontaktech: PL Šternberk, Bc. Zuzana Václavíková, referent personálního oddělení tel. 585 085 458, 702 246 672, email: vaclavikova@plstbk.cz.

 

Děkujeme Terez Wrau za úžasný koncert!

Rádi bychom touto cestou vyjádřili obrovské poděkování Terez Wrau za úžasný koncert, který uspořádala pro naše pacienty. Její talent a laskavost rozzářily den všem, kteří se koncertu zúčastnili.

 

Toggle menu