Norské fondy

Norské fondyMZČR

 

 

Projekt „START – KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti“

Na počátku roku 2015 PL Šternberk rozšířila své služby v poskytování zdravotní péče, a to v rámci implementace a realizace projektu „START – KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti“ č. NF-CZ11-OV-2-025-2015“ financovaného z Norských Fondů v rámci programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

K těmto novým aktivitám patří stacionární program pro hospitalizované pacienty zaměřený na rehabilitaci soběstačných funkcí a dále koedukované edukačně-podpůrné skupiny pro pacienty hospitalizované i extramurální (s problematikou alkoholových a nealkoholových závislostí či škodlivého užívání, s onemocněním deprese a schizofrenie). Podstatnou součástí je také podpora a rozšíření komplexních terapeutických služeb se zaměřením na pohybové, kulturní a volnočasové aktivity pro osoby s duševním onemocněním. V rámci projektu se PL Šternberk zaměřuje i na užší spolupráci s regionálními organizacemi zabývajícími se sociálním poradenstvím a case managementem. Součástí jednotlivých programů je mj. také užší spolupráce s rodinami klientů a zvyšování odborné kvalifikace zapojeného personálu PL Šternberk.

Uvedené programy sledují nové trendy související s plánovanou Reformou psychiatrické péče (MZČR). K hlavním cílům těchto terapeutických a dalších aktivit patří zejména zajištění vyšší dostupnosti poskytované péče včetně návaznosti sociálních služeb, prevence relapsů a rehospitalizací osob s psychiatrickými potížemi, snížení stigmatizace. Hlavním cílem je zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním – a to jak v podmínkách jejich hospitalizace, tak zejména v jejich běžném životě.

 

PROJEKT START předjímá nové požadavky v doposud definovaných záměrech souvisejících s Reformou psychiatrické péče České republiky. V dosavadním fungování Psychiatrické léčebny ve Šternberku řeší nejen další zkvalitnění a rozšíření poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb, ale zaměřuje se na přemostění sféry hospitalizační a extramurární.

Projekt sestává z několika dílčích oblastí. První je Program LVS, zaměřený na nácvik soběstačnosti, zdravý životní styl a podporu kognitivního a sociálního fungování u hospitalizovaných pacientů s vážným duševním onemocněním a s potížemi při přechodu z hospitalizace do domácích podmínek. Jde o stacionární koedukovaný program s délkou 4 týdnů, na kterém budou personálně participovat zejména ergoterapeuti, fyzioterapeuti a psychologové.

Druhou součástí projektu je zajištění skupin s edukační, podpůrnou a sebepodpůrnou tématikou, určených pro hospitalizované i extramurální pacienty, a také pro jejich rodinné příslušníky a blízké osoby. Skupiny budou rozdělené dle základní diagnózy (alkoholová závislost/škodlivé užívání, nealkoholová závislost/škodlivé užívání, psychotická onemocnění, deprese). Důraz bude kladen na doléčování, identifikaci a ovlivnění rizikového chování a preventivní působení na úrovni pacienta a jeho rodiny. Personálně budou skupiny zpočátku zajišťovány psychology, terapeutem – ex-userem, lékařem. V průběhu projektu je zamýšleno zde profilovat a poskytnout odbornost peer-specialistům, kteří se postupně zapojí do vedení skupin. Peer aktivity by v další perspektivě byly využívány i pro účely dalších služeb v rámci činnosti léčebny.

Třetí oblastí je záměr zvýšení kvality služeb ve smyslu aktivizačních, tréninkových, pohybových, činnostních, zájmových a sociálních aktivit. Tyto budou nově doplněny o možnost klubové činnosti, která bude nabídnuta i pacientům extramurálním. Odůvodněním těchto aktivit je nejen podpora efektu léčby, ale zejména zvýšení kvality života a prevence stigmatizace a sociálního vyčlenění pacientů s psychiatrickým onemocněním. Součástí investic je zejména zajištění materiálních podmínek pro poskytování nabízených aktivit a zvýšení odbornosti zapojeného personálu v oblasti psychiatrické péče a v oblasti odborně-praktické.

Poslední obsahovou oblastí projektu je navázání užší spolupráce s regionálními sociálními organizacemi a občanskými sdruženími zabývajícími se individualizovaným poradenstvím a case managementem se zaměřením na pacienty s duševním onemocněním. V počáteční fázi bude poskytnut prostor pro poradenskou činnost a case management zmíněných organizací v rámci oddělení léčebny a dílčích oblastí projektu Start. V další fázi dojde k navázání osobního kontaktu mezi odborníky z oblasti zdravotní a sociální, prohloubení vzájemného předávání znalostí při seminárních prezentacích a k dalšímu rozvíjení spolupráce tak, aby na lokální úrovni došlo k žádoucímu propojení zdravotních a sociálních služeb pro pacienty s duševním onemocněním. Dále jsou v rámci projektu plánována 4 pracovní setkání s odborníky donorského státu k výměně zkušeností v oblasti komplexní psychiatrické rehabilitace. 

 

Areál Psychiatrické léčebny Šternberk

FotoFoto

FotoFoto

 

 

Ukončení karantény na odd. 3B

Od 10.1. je ukončena karanténa na oddělení 3B.

Zákaz návštěv na odd. 3B

Od 3.1. až do odvolání jsou zakázány návštěvy na odd. 3B z důvodu vyhlášení karantény.

Děkujeme za pochopení.

Toggle menu