Řešení stížností a pochval

Postup pro vyřizování pochval, podnětů a stížností

Cílem Psychiatrické léčebny Šternberk je spokojený pacient. Pokud by tomu tak i přes naši snahu nebylo, je možné proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podat stížnost v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Pochvalu, podnět či stížnost může podat:

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta
 • osoba blízká (v případě, kdy pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel)
 • osoba zmocněná pacientem

Způsob podání:

 • ústně – ošetřujícímu lékaři či primáři oddělení
 • písemně:
  • poštou na adresu: Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk
  • elektronicky na e-mail: info@plstbk.cz
  • na podatelně či sekretariátu PL
  • vhozením do schránky na stížnosti na každém oddělení PL a na vrátnici PL

Postup vyřízení:

 • Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření. Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrhnuto ústní projednání stížnosti.
 • Ústní stížnosti sestra zapíše do knihy stížností a předá primáři oddělení, který se opět ústně vyjádří.
 • Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu stěžovatele, uvedení jeho vztahu k pacientovi (zákonný zástupce, osoba blízká), důvod stížnosti a stručný popis události a podpis stěžovatele.
 • Stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je Psychiatrická léčebna Šternberk nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je stěžovatel informován.
 • Po projednání všech skutečností souvisejících s danou stížností vydá poskytovatel písemné stanovisko, které doručí stěžovateli.
 • V případě opakovaného podání stížnosti se prověřuje, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Pokud tomu tak není, je stěžovateli oznámeno, že nebyly shledány důvody se stížností dále zabývat.
 • PL vede evidenci o podání stížností a způsobu jejich vyřízení. Stěžovatel má možnost nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Na anonymně podané stížnosti není možné reagovat.

5. květen - Světový den hygieny rukou

2. 5. 2023

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje každoročně 5. květen Světovým dnem hygieny rukou.  Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje kvalitní a bezpečnou péči, v rámci které se intenzivně zaměřujeme na dodržování hygieny rukou.  Je nezbytné upozorňovat nejen zdravotníky, ale i širokou veřejnost na význam správného mytí
a dezinfekce rukou, protože se jedná o nejefektivnější metody prevence přenosných onemocnění.

ZMĚNA ADRESY PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE A CDZ

5. 10. 2022

Informujeme vás, že od 3.10. najdete Psychiatrickou ambulanci i Centrum duševního zdraví na nové adrese:

Psychiatrická ambulance (dříve Domovina)

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 034 842

CDZ

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 252 881

Toggle menu