Vnitřní oznamovací systém

INFORMACE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (whistleblowing)

 

PL Šternberk má zavedený vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v pl.zn., který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

 

1. Cíl ochrany oznamovatelů 

Cílem ochrany oznamovatelů je poskytnout právní ochranu fyzickým osobám (oznamovatelům), které informují o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis a o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním.


 

2. Kdo může podat oznámení, ochrana oznamovatele

Oznamovatel je osoba, která u PL Šternberk vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů nebo osoba, která byla nebo je v souvislosti výkonem práce nebo jiné výdělečné činnosti v kontaktu s PL Šternberk. PL Šternberk nepřijímá oznámení od externích subjektů, nesplňujících podmínky uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v pl.zn.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podané oznámení popisuje reálné skutečnosti, a proto má oznamovatel reálný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou úplné a pravdivé.

Podání vědomě nepravdivého oznámení právní předpisy zakazují a může být podle zákona postihováno.

Přijímání a vyřizování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému je nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S totožností oznamovatele a s obsahem oznámení má proto právo se seznámit se pouze osoba příslušná níže uvedená, která je vázána povinností mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu oznámení jak v průběhu šetření oznámení, tak i po skončení svého pracovního poměru. Totožnost oznamovatele lze další osobě sdělit pouze na základě písemného souhlasu oznamovatele, ledaže jde o informace v oznámení, které je příslušná osoba povinna sdělit orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů a i v tomto případě o tom musí oznamovatele předem vyrozumět a umožnit mu, aby se k poskytnutí informací z oznámení vyjádřil. Ochrana oznamovatele zahrnuje také zákaz uplatnění tzv. odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším osobám včetně hrozby odvetných opatření (např. rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru).


 

PL Šternberk zpracovává osobní údaje oznamovatele a dalších dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny z důvodu splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve souladu se čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Všechny informace, včetně osobních údajů oznamovatele a dalších dotčených osob, jsou zpracovávány výhradně odděleně od ostatních informací a jsou určeny pouze pro příslušnou osobu v rámci evidence oznámení a vyřízení oznámení. Doba uchování osobních údajů činí minimálně 5 let od data přijetí oznámení, poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Účelem zpracování osobních údajů je prošetření oznámení podané oznamovatelem.

 

3. Náležitosti oznámení a jaké jednání se oznamuje

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Dále oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání. Není vyloučena možnost podat oznámení zcela anonymně. Na anonymně podaná oznámení se však nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů. Pokud dodatečně vyjde najevo totožnost oznamovatele, uplatní se vůči němu všechna relevantní ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů.

Prostřednictvím oznamovacího systému se přijímají oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž v PL Šternberk došlo nebo má dojít a které:

 1. má znaky trestného činu,

 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,

 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v následující oblasti:

  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

  2. daně z příjmů právnických osob,

  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

  4. ochrany spotřebitele,

  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

  7. ochrany životního prostředí,

  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo

  14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


 

4. Forma podání oznámení

Oznámení lze podat:

 1. písemně

  1. zasláním poštou na doručovací adresu: Psychiatrická léčebna Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 Šternberk (do vlastních rukou osoby pověřené přijímáním oznámení a označením „neotevírat“)

  2. e-mailem: oznameni@plstbk.cz

 2. ústně

  1. telefonicky: +420 585085402 Z rozhovoru bude učiněn písemný záznam

  2. formou osobní schůzky po předchozí telefonické domluvě. Ze schůzky bude učiněn písemný záznam. Termín bude stanoven do 14 dnů od požádání.

 3. také u Ministerstva spravedlnosti ČR. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz/


 

5. Příslušná osoba  

Osobou pověřenou přijímáním a šetřením oznámení je paní bc. Petra Kubíčková. Níže uvedená e-mailová adresa a telefonní číslo jsou jejími kontaktními údaji.


 

6. Vyřízení oznámení 

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Pokud se nejedná oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, příslušná osoba o tomto bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení musí příslušná osoba posoudit důvodnost oznámení a písemně o tom vyrozumět oznamovatele. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Je-li oznámení shledáno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne opatření k předejití a nápravě protiprávního stavu.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

O přijatém opatření zaměstnavatel vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Za den přijetí oznámení se považuje:

- den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě (podací razítko na obálce doručené poštou),

- datum vyjmutí ze schránky důvěry,

- datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu adresovaného na uvedenou adresu oznameni@plstbk.cz u oznámení formou e-mailu,

- datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou u ústního, příp. telefonického podání oznámení.

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Dovolujeme si vás upozornit na vypsání akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přílohách, případně se informujte na následujících kontaktech: PL Šternberk, Ing. Eva Buchtová, vedoucí personalistiky, mezd a vzdělávání, tel. 585 085 475, 725 704 285, email: buchtova@plstbk.cz.

 

Děkujeme Terez Wrau za úžasný koncert!

Rádi bychom touto cestou vyjádřili obrovské poděkování Terez Wrau za úžasný koncert, který uspořádala pro naše pacienty. Její talent a laskavost rozzářily den všem, kteří se koncertu zúčastnili.

 

Toggle menu