Pracovní terapie

Pracovní terapie - ergoterapie je lékařem předepisovaná činnost pro tělesně, duševně nebo i smyslově postižené osoby. Ergoterapii vede erudovaný ergoterapeut / pracovní terapeut. Je ordinována pro děti a dospělé, kteří jsou postiženi psychotickými, neurotickými či psychomotorickými poruchami, závislostmi (drogy) a rozpadem funkcí vlivem stáří. V psychiatrii má ergoterapie nejstarší tradici.

V naší léčebně je ergoterapie součástí rehabilitace a probíhá centrálně v pěti terapeutických dílnách – na oddělení Pracovní terapie (pro mobilní pacienty jednotlivých oddělení) nebo na jednotlivých odděleních pod vedením režimové sestry. Terapeutický pracovní prostor poskytují i krásný park léčebny a zahradnictví. Ergoterapie je indikována také imobilním klientům, pokud to umožňuje jejich zdravotní stav.

V terapeutických dílnách je cílem plynulý přechod z pocitu nemocného k pocitu zdravého, společensky plnohodnotného člověka. Jde o aktivaci fyzickou i sociální, včetně udržení soběstačnosti. Cílem terapie je tedy opětovné začlenění klienta do společnosti.

U všech pacientů se sledují přitom následující směrové cíle:

 •                       odstranění deficitu v oblasti afektivní, kognitivní a senzomotorické,
 •                       podpora schopnosti individuálního vnímání,
 •                       zlepšení schopnosti komunikace a navazování kontaktu,
 •                       získání sociálních kompetencí,
 •                       zlepšení schopnosti se vyjadřovat.

 

     U dětí podporujeme:

 •                       v oblasti fyzické: rozvoj motoriky ruky, zručnost, správný špetkový úchop (prevence grafomotorických obtíží), správné držení těla.
 •                       v oblasti psychické: motivaci, fantazii a kreativitu.
 •                       v oblasti kognitivní: pozornost, soustředěnost a schopnost učení.
 •                       v oblasti sociální: spolupráci, komunikaci, kulturní normy.
 •                       aktivitu.

 

Těchto cílů se dosahuje pomocí:

 •                       rozmanitého výběru rukodělných a výtvarných prostředků a postupů,
 •                       výcvikem v oblasti praktického života (projekt Start),
 •                       výcvikem náplně v oblasti volného času,
 •                       při přípravě pro pracovní začlenění.

 

I když je ergoterapie prováděna zpravidla ve skupinách, uplatňujeme individuální přístup.

Zdárným výsledkem pacient potěší sebe nebo obdaruje blízkou osobu svým výrobkem.

 

Přehled pracovních činností:

 •                       Práce s papírem
 •                       Kreslení, malování, grafické techniky
 •                       Modelování (keramika, fimo / cernit)
 •                       Tradiční ruční práce
 •                       Práce s textilem
 •                       Práce s přírodními materiály (především s pedigem) a lidové výtvarné techniky
 •                       Práce se dřevem
 •                       Práce s kovem či drátem

 

Činnosti a postupy volíme dle stupně aktivity klienta a z hlediska nároků (psychická zátěž).
Při práci je nutno postupovat od jednoduššího ke složitějšímu a uplatňovat názornost. Vždy je vhodné mít nějaký vzor nebo jednotlivé fáze výrobků, které ukážeme a zároveň je i slovně popisujeme.

Prezentace a prodej výrobků našich klientů je k vidění na výstavách několikrát ročně, jedenkrát ročně se otvírají brány naší léčebny i veřejnosti v rámci “Léčebenských slavností”.

Ukončení karantény na odd. 3B

Od 10.1. je ukončena karanténa na oddělení 3B.

Zákaz návštěv na odd. 3B

Od 3.1. až do odvolání jsou zakázány návštěvy na odd. 3B z důvodu vyhlášení karantény.

Děkujeme za pochopení.

Toggle menu