Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Psychiatrická léčebna Šternberk, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), je povinna informovat pacienty (kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů) o zpracování jejich osobních údajů v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“).

Základní informace o Nařízení GDPR naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-nbsp-narizeni/ds-3938/p1=3938

 

Základní pojmy:

Subjekt údajů (dále jen „pacient“): Fyzická osoba, která vstupuje do prostor léčebny, popř. která komunikuje s příslušnými zaměstnanci léčebny v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Osobní údaj: Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu, např. jména, nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Správce: Psychiatrická léčebna Šternberk je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR, určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně.

Zpracováním osobních údajů: Jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Účel zpracování osobních údajů: Cíl, pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel.

DPO/pověřenec: Je výkonná role v bezpečnostní struktuře organizace vyžadovaná regulací GDPR, je odpovědný za strategii ochrany osobních údajů a implementaci opatření k zajištění souladu s požadavky GDPR.

 

2. Informace o nakládání s osobními údaji pacienta

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 1848/173

785 01 Šternberk

IČ: 00843954

Statutární zástupce správce:

MUDr. Hana Kučerová

Ředitelka Psychiatrické léčebny Šternberk

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.

Telefon: 585 085 427

E-mail: osobniudaje@plstbk.cz

 

Účely, v rámci kterých budou osobní údaje pacienta léčebnou zpracovávány

Účelem, tj. důvody, proč léčebna zpracovává Vaše osobní údaje, jsou zejména:

- Poskytnutí ambulantní péče

- Poskytnutí lůžkové péče (hospitalizace)

- Laboratorní zpracování pro poskytnutí zdravotnické péče

- Výkaznictví (pro zdravotní pojišťovny, Národní zdravotní registry apod.) 

 

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Osobní údaje pacienta jsou zpracovávány, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností léčebny, která je tzv. správcem osobních údajů pacientů (zejm. ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení GDPR, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).

 

Právní předpisy v platném znění opravňující zejména zpracovávat osobní údaje v oblasti zdravotnictví:

- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),

- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

- vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,

- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

- zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech,

- vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických, zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky,

- vyhláška č. 143/2008 Sb., vyhláška o lidské krvi,

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a o spisové službě.

 

Kategorie dotčených osobních údajů

V případech, kdy léčebna osobní údaje nezískává pouze od pacientů samotných, ale rovněž od jiných osob (zejména v rámci lékařské dokumentace převzaté od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, v rámci žádanek o vyšetření apod.), léčebna zpracovává následující kategorie osobních údajů:

- identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost)

- adresní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail)

- údaje o zdravotním stavu

 

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštních zákona (zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatelé navazujících zdravotních služeb, krajské hygienické stanice, ČSSZ, SÚKL, krajský úřad, zdravotní pojišťovny, OČTŘ v rámci zproštění povinné mlčenlivosti, v případě úmrtí rodina zemřelého atd.).

 

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou součástí zdravotnické dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v § 53 - 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

 

3. Práva pacientů v rámci ochrany osobních údajů

Nařízení GDPR přiznává pacientovi práva týkající se ochrany osobních údajů, které může uplatnit způsobem uvedeným níže v čl. 4.

Pacient má zejména právo:

- požadovat od léčebny přístup k osobním údajům týkajících se pacienta jako subjektu údajů, a má právo na jejich opravu (pacient má právo získat od léčebny potvrzení, zda osobní údaje, které se pacienta týkají, jsou či nejsou zpracovávány, právo na přístup k osobním údajům),

- na omezení zpracování, a to ve vyjmenovaných případech (např. pokud pacient namítá přesnost údajů, protiprávnost zpracování údajů),

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se pacienta týkají, a to za určitých podmínek (zejm. v souladu s čl. 6 nařízení GDPR),

- podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha

 

Následující právo týkající se ochrany osobních údajů pacienta je omezeno zákonem:

- právo na výmaz osobních údajů

Toto právo pacienta je omezeno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Osobní údaje nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz pacient uplatní.

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na pacienta nevztahuje:

- právo na přenositelnost údajů

Osobní údaje pacienta léčebna nezpracovává na základě souhlasu pacienta s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování neprobíhá pouze automatizovaně.

 

Upozornění

Léčebna má právo znát osobní údaje pacienta na základě právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb. Pacient má povinnost osobní údaje poskytnout, stejně jako léčebna má právo je po pacientovi požadovat. Neposkytnutí osobních údajů pacientem bude znamenat, že léčebna nebude moci pacientovi poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k ohrožení poškození zdraví či přímému ohrožení života pacienta.

 

4. Uplatnění práv pacientů

Práva na ochranu osobních údajů může pacient uplatnit písemně nebo elektronicky, podání budou vyřizována postupně s ohledem na množství podání, a to na níže uvedených adresách:

- písemně dopisem zaslaným na adresu Psychiatrické léčebny Šternberk k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“

- elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: osobniudaje@plstbk.cz

- elektronicky prostřednictvím datové schránky na ID: p8hz5v8

Práva dle čl. 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se práva pacienta na ochranu jeho osobních údajů prosím je nutno uvést následující:

- identifikace osoby (jméno, příjmení a datum narození)

- adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování

- které právo je uplatňováno

- proč je právo uplatňováno

V případě podání prostřednictvím e-mailu nebo dopisem budou dokumenty zaslány do vlastních rukou na adresu v žádosti.

Jako léčebna jsme povinni sdělit informace pacientovi o způsobu zpracování jeho osobních údajů bezplatně. Rovněž žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení GDPR jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je léčebna oprávněna odmítnout žádosti vyhovět.

Aktuality

ČISTÁ PÉČE JE BEZPEČNÁ - Světový den hygieny rukou

04/17/2019 - 10:24

Světová zdravotnická organizace vyhlašuje každoročně tuto akci na den 5. května. Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje kvalitní a bezpečnou péči. Její důležitou součástí je i dodržování hygieny rukou, na kterou se intenzivně zaměřujeme. Je nutné připomenout zdravotníkům i široké veřejnosti význam správného mytí a dezinfekce rukou. Jedná se o nejefektivnější metody prevence přenosných onemocnění.

UKONČENÍ KARANTÉNY

02/12/2019 - 09:34

Od 4. března je ukončená karanténa na všech odděleních PL.

Děkujeme za pochopení.

Toggle menu