Primariát VII. – Léčba závislostí a doléčovací oddělení

primář
605710678
585085211
psycholog ve zdravotnictví
727919551

Primariát je organizačně rozdělený na koedukované oddělení pro léčbu závislostí (21A) a mužské oddělení pro léčbu závislosti (21B). Obě oddělení jsou otevřenáSoučástí žádného z oddělení léčby závislostí není detoxifikační jednotka.

Na oddělení 21A probíhá komplexní ústavní léčba závislosti na alkoholu, nealkoholových psychoaktivních látkách a léčba patologického hráčství. Důraz léčby je kladený na změnu života v trvalé a důsledné abstinenci od návykových látek.

Oddělení 21B je otevřeným oddělením pro muže s diagnózou závislosti na alkoholu, psychoaktivních látkách a diagnózou patologického hráčství, případně s další psychiatrickou diagnózou (duální diagnózy). Jedná se o léčebně-resocializační oddělení závislostí. Základní myšlenkou oddělení 21B je umožnit léčbu závislosti pacientům neusilujícím o trvalou a důslednou abstinenci od psychoaktivních látek za účelem regenerace organismu v programu specializované adiktologické rehabilitace a resocializace. Smyslem léčby je prodloužení období abstinence pacientů se sníženou motivací a pacientů s duální diagnózou, která limituje jejich zařazení do standardního terapeutického programu oddělení 21A. Prodloužení abstinence od psychoaktivních látek bezpochyby podporuje celkovou regeneraci organismu včetně regenerace kognitivních funkcí. V odborné terminologii lze tento přístup chápat jako systém harm reduction (mírnění škod).

Na přechodné období můžou zdravotní služby oddělení 21B využít také pacienti, kteří jsou čekatelé na léčbu závislosti na koedukovaném oddělení 21A.

Stránky www: www.lecbazavislosti.cz.

Informace o léčbě závislosti

Oddělení 23A,B - Doléčovací oddělení

vedoucí lékař
727919472
585085233
staniční sestra
727919529
585085231
zdravotně sociální pracovnice
727874234
585085215
klinický psycholog
727919553

Otevřené stanice pro doléčování, rehabilitaci a resocializaci klientů s poměrně širokým spektrem psychiatrických diagnos. Jedná se zejména o residuální stavy po psychotických chorobách, organické psychické poruchy, lehké mentální retardace.

Pobyty v chráněném prostředí u klientů trpících závislostí.

Důraz klademe na činnostní terapii, trénink paměti, psychotherapii a socioterapii.

K přijetí na oddělení je nutné lékařské doporučení.

Délka pobytu se v závislosti na psychickém stavu, jeho stabilitě a také sociální problematice pohybuje v délce tří měsíců.

Aktuality

KONEC KARANTÉNY

02/01/2018 - 11:17

Informujeme vás, že od 19. 3. je ukončena karanténa.

 

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

01/30/2018 - 09:15

Psychiatrická léčebna Šternberk zahajuje Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář.

Začátek kurzu: 14. března 2018
Konec kurzu: červen 2018
Forma studia: kombinovaná (1 den v týdnu – ve středu)
Rozsah kurzu: 100 hodin teorie, 80 hodin praxe
Cena: 5500 Kč včetně DPH
Přihláška: info@plstbk.cz, tel. 585 085 402
Podmínky: Očkování proti virové hepatitidě typu B, dobrý zdravotní stav

Toggle menu